اتاق درمان مرکز ملی یون درمانی ایران

هدف از راه اندازی این بیمارستان، درمان سرطان کودکان با آخرین تکنولوژی های موجود در جهان از طریق یون درمانی می باشد.

The purpose of setting up this hospital is to treat pediatric cancer with the latest technologies in the world through ion therapy