همکاری‌های مرکز ملی یون‌درمانی ایران:

تاکنون مرکز ملی یون‌درمانی ایران با مرکز درمانی اتریش همکاری تنگاتنگی داشته است و همچنین همکاری این مرکز با دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه صنعتی شریف در حال تقویت است و در آینده نزدیک ارتباط این مرکز با سایر مراکز و دانشگاه‌های کشور که حوزه‌های مشترکی با مرکز ملی یون‌درمانی ایران خواهند داشت، شکل خواهد گرفت. با راه‌اندازی اتاق تحقیقاتی مرکز ملی یون‌‌درمانی ایران، این مرکز به عنوان تنها آزمایشگاه پرتو پروتون/یون انرژی بالا در ایران جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه رادیوبیولوژی، فیزیک پرتوپزشکی، فیزیک کاربردی و …. به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ارائه خدمات خواهد کرد.