تحقیقات و مقالات

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

همکاری‌های مرکز ملی یون‌درمانی ایران: تاکنون مرکز ملی یون‌درمانی ایران با مرکز درمانی اتریش همکاری تنگاتنگی داشته است و همچنین همکاری این مرکز با دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه…