درخواست درمان

این امکان برای بیماران وجود ندارد که مستقیماً برای درمان با پروتون یا کربن به مرکز ملی یون‌درمانی ایران مراجعه کنند. ابتدا بیمار به متخصص آنکولوژی -رادیوتراپیست مراجعه می‌کند و درصورتی که متخصص آنکولوژی-رادیوتراپیست تشخیص دهد که درمان با پروتون یا یون (به عنوان تنها روش درمان یا همراه با سایر روش‌ها) مناسب است، توسط پزشک مربوطه به مرکز معرفی می‌شود و مراحل پرتودرمانی آغاز می‌شود.